Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 18-02-2021

1. Offertes
Leafs begint met de uitvoering nadat er vanuit de klant (schriftelijk of via email) akkoord is gegeven op de offerte. De aangegeven start- en einddatum zijn onder voorbehoud.

2. Extra werk
In het geval van extra werk (wanneer de werkzaamheden in de offerte meetbaar worden oversteven) kan Leafs bepalen om het oorspronkelijk overeengekomen bedrag te verhogen. Dit wordt uitsluitend in overleg met de klant gedaan. Na de betaling is Leafs niet aansprakelijk om nieuwe aanpassingen te maken binnen hetzelfde factuur bedrag.

3. Betaling
Leafs is gerechtigd om periodiek te factureren. Een aanbetaling van 35% zal voor aanvang van het project voltooid moeten worden. De restfactuur (65%) zal in de laatste fase van het project verstuurd worden. Hier zullen eventuele extra kosten zoals hosting bij worden toegevoegd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. (Zie artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW).

4. Additionele kosten
Het kan voorkomen dat er tijdens de samenwerking extra kosten nodig zijn die niet binnen de services van Leafs vallen. Hieronder kunnen de volgende onderdelen vallen: hosting, domein, website thema’s, stock-foto/videografie, muziek licenties etc.

6. Rechten en eigendomsvoorbehoud
De klant wordt eigenaar over het eindproduct nadat de betaling aan Leafs is ontvangen. Het door Leafs geleverde werk, wat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Leafs heeft na betaling geen eigendomsrecht op het eindproduct. Leafs blijft wel het recht behouden om het werk (tenzij anders afgesproken) te vermelden op haar website en social media voor de werving van bijvoorbeeld nieuwe klanten.

7. Annulering, opschorting, ontbinding of tussentijdse opzegging.
Mocht er tijdens de samenwerking geannuleerd worden vanuit de Opdrachtgever of Opdrachtnemer, dan zal Leafs kosten rekenen voor het al geleverde werk. Deze kosten zullen 100% zijn van de gemaakte (niet hetzelfde als geleverde) onderdelen.

8. Aansprakelijkheid
Leafs is aansprakelijk voor aantoonbare schade binnen het project tot een maximum bedrag (excl. btw) van het offerte bedrag. Behalve bij de volgende gevallen:

Leafs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of informatie.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door Leafs. KvK-nummer 81295723